Jansen Laro Parts logo zwart

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Jansen Used Laro Parts B.V. t.h.o.d.n. Jansen Laro Parts

Groenstraat 31 B 5071 EA Udenhout Inschrijfnummer K.v.K  te Tilburg: 180842840000  (AS 104-16)

 
Artikel 1:               TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, zoals montage-, onderhouds-, keuring- en/of reparatiewerkzaamheden van Jansen Used Laro Parts B.V. t.h.o.d.n. Jansen Laro Parts, gevestigd te Udenhout, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: alle bij een voertuig behorende kentekenbewijzen (autopapieren), certificaten, rapporten, verzekeringspapieren e.d.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die de gebruiker en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 8. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel de te leveren voertuigen, onderdelen, materialen en overige zaken als voertuigen en zaken waarin/waaraan de overeengekomen werkzaamheden plaatsvinden. Indien een bepaling alleen ziet op de (ver)koop van of werkzaamheden in/aan een voertuig, wordt laatstgenoemde term gebruikt.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
Artikel 2:               AANBOD
 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, capaciteiten, prestaties, eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker geretourneerd.
Artikel 3:               TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De gebruiker is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
Artikel 4:               VERGOEDING, PRIJZEN, TARIEVEN
 1. Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent de gebruiker de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag de gebruiker een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. De wederpartij kan voor/bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven vergoeding met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, neemt de gebruiker contact op met de wederpartij om de meerkosten te bespreken.
 5. De gebruiker mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, milieuheffingen, de kosten voor het rijklaar maken van voertuigen, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of onderdelen, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 8. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.
Artikel 5:               INSCHAKELING DERDEN
Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
Artikel 6:               VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie met betrekking tot het voertuig en de te verrichten werkzaamheden tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  2. hij het voertuig waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht tijdig aan de gebruiker ter beschikking stelt;
  3. er geen waardevolle spullen onbeheerd achterblijven in het voertuig.
 2. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie juist, volledig en authentiek is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist, volledig of authentiek zijn van deze informatie.
 3. De gebruiker behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Het risico voor de zaken van de wederpartij die de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft (waaronder eigendommen van de wederpartij die zich nog in een ter beschikking gesteld voertuig bevinden), blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij moet deze zaken zelf adequaat te verzekeren.
 5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.
Artikel 7:               LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat de gebruiker alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het terrein, het magazijn of de showroom van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door de gebruiker voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, mag de gebruiker de zaken en/of de materialen, onderdelen e.d. die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt de gebruiker dan binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 7. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of materialen, onderdelen e.d. aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van de gebruiker en/of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen niet aan.
 8. Bij overeengekomen werkzaamheden aan een voertuig van de wederpartij, informeert de gebruiker de wederpartij wanneer het voertuig voor afhalen gereed staat. De wederpartij moet het voertuig binnen één week na deze mededeling ophalen. Bij gebreke daarvan, blijft de wederpartij gehouden tot betaling van de verrichte werkzaamheden en mag de gebruiker stallings- of opslagkosten in rekening brengen.
Artikel 8:               VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 1. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag de gebruiker de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 2. De gebruiker voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
 3. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. De gebruiker informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de gebruiker eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
Artikel 9:               INRUIL/AANKOOP VAN VOERTUIGEN
 1. Indien partijen overeenkomen, dat de wederpartij bij aankoop van een voertuig bij de gebruiker een voertuig inruilt, blijft het in te ruilen voertuig voor rekening en risico van de wederpartij tot het moment van aflevering. Onder “het moment van aflevering” wordt verstaan: het moment waarop het in te ruilen voertuig op het terrein van de gebruiker aankomt.
 2. Tot het moment van aflevering is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van het in te ruilen voertuig.
 3. De gebruiker is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering – al dan niet door een vertraging in de door de gebruiker bij benadering opgegeven levertijd van het aangekochte voertuig – op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. Partijen kunnen daarvoor een vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs hanteren.
 4. De wederpartij garandeert dat het door hem in te ruilen voertuig vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel dat alleen sprake is van de tussen partijen overeengekomen schade, het voertuig in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en niet op enige wijze gemanipuleerd is (bijvoorbeeld wat betreft de kilometertellerstand).
 5. De wederpartij verstrekt de gebruiker alle relevante informatie met betrekking tot het in te ruilen voertuig, waarvan hij weet/redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor de gebruiker.
 6. De wederpartij overhandigt alle bij het in te ruilen voertuig behorende documenten en overige toebehoren aan de gebruiker.

Artikel 10:            MEER- EN MINDERWERK
 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
  1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 11:            OPLEVERING, GOEDKEURING WERKZAAMHEDEN
 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden aan een voertuig afgerond zijn informeert de gebruiker de wederpartij hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij de werking van (de herstelde onderdelen van) het voertuig heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. Indien het voor de controle van het voertuig noodzakelijk is dat de wederpartij het voertuig eerst in gebruik neemt, worden de werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd indien de wederpartij niet binnen 2 werkdagen na afhalen van het voertuig heeft gereclameerd.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het voertuig, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door de gebruiker voltooide werk.
 5. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.
Artikel 12:            KLACHTEN
 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending of het ter beschikking stellen van de zaak noodzakelijk is of de gebruiker de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
Artikel 13:            GARANTIES
 1. De gebruiker voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en onderdelen baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. De gebruiker informeert de wederpartij hierover.
 4. De gebruiker staat niet in voor eventuele (algemene) verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties zoals brandstofverbruik, CO2-uitstoot e.d.
 5. Gebreken die het gevolg zijn van door/namens de wederpartij aan (onderdelen van) de geleverde zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard – zoals gebreken die het gevolg zijn van het omzetten van de brandstoftoevoer van een geleverd voertuig op een andere brandstof – vallen niet onder de garantie, tenzij partijen anders overeenkomen.
 6. Tenzij partijen anders overeenkomen, is garantie op gebruikte voertuigen, zaken, onderdelen en/of materialen, zoals op occasions, demonstratie- en showmodellen, ruilonderdelen e.d. uitgesloten.
 7. Geen garantie geldt voor door de gebruiker in opdracht van de wederpartij verrichte noodreparaties.
 8. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert de gebruiker alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 9. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 10. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 11. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de gebruiker – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 12. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.
Artikel 14:            AANSPRAKELIJKHEID
 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 8. De gebruiker is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan:
  1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen of onderdelen;
  4. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  5. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. aantasting van zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  7. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
Artikel 15:            BETALING
 
 1. De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Betaling vindt contant bij aflevering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. De gebruiker geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
Artikel 16:            EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij informeert de gebruiker direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker.
 6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft de gebruiker op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen de gebruiker en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.
Artikel 17:            RETENTIERECHT
 1. De gebruiker mag de teruggave van zaken van de wederpartij, die hij voor montage, onderhoud of reparatie onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
 2. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze zaken niet (volledig) heeft voldaan;
 3. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de gebruiker niet (volledig) heeft voldaan.
 4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.
Artikel 18:            FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
 1. De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 19:            OVERMACHT
 1. Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.
Artikel 20:            ANNULERING, OPSCHORTING
 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag de gebruiker de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in reke­ning brengen.
 3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door de gebruiker zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
 6. Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden/ dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.
Artikel 21:            TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van de gebruiker, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan de gebruiker.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.